ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

06th Conference of Fluid Dynamics

ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۷۸ تا ۵ اسفند ۱۳۷۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها