سیزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، شهریور ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

13th National Conference on Urban Planning, Architecture, Civil Engineering and Environment

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

سیزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست