پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

The 5th National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental

پوستر پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست