یازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، دی ماه ۱۳۹۹

یازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

Eleventh National Conference on Urban Planning, Architecture, Civil Engineering and Environment

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

یازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست