چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، تیر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

Fourth National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental

پوستر چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست