ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست، تیر ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست

Sixth National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental

پوستر ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست

ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست