هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

7th National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental

پوستر هفتمین  کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست