سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

Third National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental

پوستر سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پايا شهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست