دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

Twelfth National Conference on Urban Planning, Architecture, Civil Engineering and Environment

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست