هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تیر ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The 7 th National Conference on New Approaches in Management, Economics and Accounting – May 2019

پوستر هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری