دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

12th Iranian Student Conference on Electrical Engieering

دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ توسط سازمان علمی - دانشجویی - مهندسی برق ایران در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران