یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، شهریور ماه 87

یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

11th Iranian Student Conference on Electrical Engieering

یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه زنجان و سازمان علمی، دانشجویی، مهندسی برق ایران در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران