دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت

Twelfth International Conference on Combustion Engines and Oil

پوستر دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت

دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی موتور ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت