یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، بهمن ماه ۱۳۹۸

یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت

11th International Conference on Internal Combustion Engines

پوستر یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت

یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی موتور ایرانانجمن علمي موتور ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت