نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز، بهمن ماه ۱۳۹۴

نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز

پوستر نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز

نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،انجمن علمی موتور ایرانانجمن علمي موتور ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز