اولین همایش موتورهای درونسوز، بهمن ماه ۱۳۷۸

اولین همایش موتورهای درونسوز

1st International Conference on Internal Combustion Engines

اولین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش موتورهای درونسوز