پنجمین همایش موتورهای درونسوز، آبان ماه ۱۳۸۶

پنجمین همایش موتورهای درونسوز

5th International Conference on Internal Combustion Engines

پنجمین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۶ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش موتورهای درونسوز