چهارمین همایش موتورهای درونسوز، آبان ماه ۱۳۸۵

چهارمین همایش موتورهای درونسوز

4th International Conference on Internal Combustion Engines

چهارمین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش موتورهای درونسوز