هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز، آبان ماه ۱۳۹۰

هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز

هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۰ توسط ،انجمن علمی موتور ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز