دومین همایش موتورهای درونسوز، بهمن ماه ۱۳۸۰

دومین همایش موتورهای درونسوز

2nd International Conference on Internal Combustion Engines

دومین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش موتورهای درونسوز