سومین همایش موتورهای درونسوز، بهمن ماه ۱۳۸۲

سومین همایش موتورهای درونسوز

3rd International Conference on Internal Combustion Engines

سومین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش موتورهای درونسوز