هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، بهمن ماه ۱۳۹۲

هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

8th International Conference on Internal Combustion Engines

پوستر هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،انجمن علمی موتور ایرانانجمن علمي موتور ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز