ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک، اسفند ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

6th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.


ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک