سیزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، شهریور ماه ۱۴۰۱

سیزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

The 13th National Scientific Research Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر سیزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

سیزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی