هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، دی ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

Seventh National Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی