ششمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، شهریور ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

6th National Conference on Scientific Research in Psychology and Educational Sciences

پوستر ششمین  همایش ملی علمی پژوهشی  روانشناسی و علوم تربیتی

ششمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی