چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

Fourth National Conference on Scientific, Psychological and Educational Research

پوستر چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی