چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

Fourth National Conference on Scientific, Psychological and Educational Research

پوستر چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.


چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی