اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

First National Scientific Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر اولین همایش ملی علمی پژوهشی  روانشناسی و علوم تربیتی

اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی