نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

9th Conference of Fluid Dynamics

نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۳ تا ۱۹ اسفند ۱۳۸۳ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها