هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

8th Conference of Fluid Dynamics

هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۸۲ تا ۱۹ شهریور ۱۳۸۲ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها