ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

The 6th National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی