چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

The Fourth National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی