کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی

کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی