نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند ماه ۱۴۰۱

نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

The 19th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،سازمان حمل و نقل ترافيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک