هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، بهمن ماه ۱۳۹۶

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

The 17th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،معاونت و سازمان حمل و نقل ترافيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک