چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند ماه ۱۳۹۳

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

The 14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،معاونت و سازمان حمل و نقل ترافيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک