شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند ماه ۱۳۹۵

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

The 16th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،معاونت و سازمان حمل و نقل ترافيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک