نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

9th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran

نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای ارائه مقالات:

- حمل و نقل همگانی
- سیستم های هوشمند حمل و نقل
- برنامه ریزی حمل و نقل
- ایمنی ترافیک و ریسک
- حمل و نقل و توسعه پایدار
- مهندسی ترافیک
- اقتصاد حمل و نقل
- مدیریت سیستم های حمل و نقل
- آموزش و فرهنگ سازی ترافیک
- قوانین و مقررات و تعامل سازمان ها در مدیریت ترافیک مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران