دوازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر، مرداد ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

The 12th international conference on tourism, culture and art

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

دوازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر