چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر، تیر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

4th International Conference on Tourism, Culture and Arts

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.


چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر