پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر، آذر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

Fifth International Conference on Tourism, Culture and Arts

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر