دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

12th International Conference On Psychology& Sociology

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی