اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری

First International Conference on Psychology and Behavioral Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری

اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،موسسه همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری