چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

Fourth International Conference on Psychology and Social Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی