پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ توسط ،همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی