ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۵ توسط ،همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی