سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ توسط ،موسسه همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی