یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۰

یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

The 11th National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources

پوستر یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار