اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۲

اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

The first national conference on agriculture and sustainable natural resources

پوستر اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،گروه ترويجي دوستداران محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار