نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، آبان ماه ۱۳۹۷

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

Contemporary Agricultural and Sustainable Natural Resources

پوستر نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار